تعرفه ها

هزینه ثبت حیوانات در سامانه
(صدور کارت شناسایی+پلاک هویت)
صاحبان حیوانات خانگی
هزینه ثبت حیوانات در سامانه
(صدور کارت شناسایی+پلاک هویت)
پرورش دهندگان
هزینه ثبت حیوانات در سامانه
(صدور کارت شناسایی+پلاک هویت)
پناهگاه ها
75.000 تومان

تماس با ما رایگان
هزینه تغییر مالکیت
(صدور کارت شناسایی+پلاک هویت)
75.000 تومان

هزینه تتو گذاری
صاحبان حیوانات خانگی
هزینه تتو گذاری
پرورش دهندگان
هزینه تتوگذاری
پناهگاه ها
100.000 تومان تماس با ما تماس با ما