پرداخت

پرداخت هزینه ثبت حیوانات خانگی در سامانه
(صدور کارت شناسایی + پلاک هویت)
(صاحبان حیوانات خانگی)

مبلغ 75.000 تومان

 

تومان